apšikti

apšikti
apšìkti, àpšika, -o vlg. 1. tr. K, Š, Rtr, apteršti, apibjauroti išmatomis: Tie karveliai apìšikė visur, reikia vytie Adm. | Pleštekės baltos àpšika kopūstus kirminais Mžk. ^ Kaip àpšiktą šakalį muni mėtlio[ja] iš vietos į vietą Slnt. Kur [vaikas] vienas – apìšika sienas Aln. Jei aš galėjau delną apšìkti, ninkštį – juo [labiau] Grg. Apšikái delną, apšìk i ninkštį Lk. Tu tiek žolės neapšikai, kiek aš sviete buvau LTR(Grk). Kelmą apšikęs, jau nebenori į jį žiūrėt LTR(Žg). Nori viena šikna visus laukus apšikt (vienas viską padaryti) LTR(Vlkv). Visus turgus viena subine neapšìksi (vienas visur nesuspėsi) Slnt. Ir aš da teip nesu visų vištų apšikama Sln. Apšikái visus kraštus ir par vidurį (viską subjaurojai) Vn. Apšiksì kulnus, ir bus bezvėnas Trgn. Apšìkt tokia boba, kad namų netvarko Dglš. O kad tave vanagai apšiktų! NžR. Apšìk kūlę trim eiliom – gausi pačią užkuriom (nieko negausi) Jnšk. Kas tau darbo, apšìk savo skarbą J. | refl. N, J, Š, Rtr, , Rg, Trk: Eina apsišìkęs Knv. ^ Ka tu, žalty, kraujais apsišìktumi! (keik.) Krš. Neduočio tokiam nė apšìkusis Šts. Geras veršis nedaboja, kad karvė apsišìkus Sld. Savutysis – apsišikęs gražutysis Btg. 2. tr. prk. apterlioti, sujaukti: Apšikęs paliko (pradėjęs nebaigė) B, N. | refl. Všv: Valykiatės! Tiek mergų! Ar apsišìkusios sėdėste?! Rdn. Apsišìkę gyvena – kaip geras žmogus gali pas juos važiuot?! Jnšk. Apsišikus lig ausų KrvP(Jnš). Daba visi apsišìkę darbais: i bulbės apžėlusios, i daržai Všv. 3. tr. prk. pažeminti, sukompromituoti: Apšikái savo giminę, parsivežęs tokią surūgėlę Krš. Apšìko (įtaisė vaiką) i paliko – suėdė mergą Rdn. ^ Geras mužikas poną apšìks Klvr. Apšiko tėvus už padėtus vargus KrvP(Mrj). | refl.: Kur ans tura daba akis kišti, su merga apsišìkęs Dr. 4. part. tr. prk. prastas, netikęs, nevykęs: Aš nenoriu tokio àpšikto darbo! Alk.
apšiktaĩ adv.: Kad teip apšiktaĩ dirba, tai žmonės ir juokias Grž. Apšiktaĩ da siuva Ds. apsišìkusiai adv. Ds: Apsišìkusiai dirba, tai teip ir išeina Grž.
5. intr. kalbančiojo teiginiui paneigti: Tete, aš ar važiuosiu? – Apšìksi! (nevažiuosi) Jnšk.
◊ apšìkti šìrdį Rdn, Trš įžeisti, įskaudinti, užgauti: Apšìko šìrdį, o atsisukusi gera taisos! Krš. Storokis, dirbk, o jie tau apšìks šìrdį Rs.
\ šikti; apšikti; atšikti; įšikti; iššikti; nušikti; pašikti; paršikti; persišikti; piešikti; prašikti; prišikti; sušikti; užšikti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • apšikti — apši̇̀kti vksm. Balañdžiai apši̇̀ko palángę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsišikimas — apsišikìmas sm. (2); N → apšikti (refl.): 1. ^ Apsirikimas – ne vagystė, apsišikìmas – ne kiaulystė Slnt, End. 2. Kas tai per apsišikimas?! N(Rg). šikimas; apsišikimas; išsišikimas; nusišikimas; prišikimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsišikioti — iter. apšikti 1 (refl.): Mažas vaikas apsišikiojęs Kvt. šikioti; apsišikioti; iššikioti; prišikioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšaikioti — Jnš, Als iter. dem. apšikti 1: I kas čia tus takus teip apšaikiojęs? Ms. Vištaliai lipinę apšaikiojo Kv. šaikioti; apšaikioti; iššaikioti; nušaikioti; pašaikioti; prišaikioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšikelioti — apšìkelioti iter. apšikti 1: Reiks kokią šikinyčią sukalt – patvartė visa apšìkeliota Skdt. šikelioti; apšikelioti; prišikelioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšikinti — apšìkinti Dr caus. apšikti 1: Apšìkysi [su arkliu] i nuvažiuosi – gausi pabaudos NmŽ. šikinti; apšikinti; iššikinti; nušikinti; pašikinti; peršikinti; prašikinti; sušikinti; užšikinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšikinėti — iter. dem. apšikti 1: Apšikinėta visi patvoriai Vlkv. šikinėti; apšikinėti; pašikinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšikti — atšìkti, àtšika, o (àtšikė) vlg. 1. refl. prk. sunykti, nusibaigti, nusilpti: Ką ana galą atsivedė pasogos – avelę, i tą atsišìkusią Tvr. 2. tr. Krtn, Dr, Slnt, Lpl prk. atsiimti, atkentėti: Suėdei siratą – atšìksi! Rdn. Tu atšìksi už munęs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššikti — iššìkti, ìššika (iššiñka), o (ìššikė) vlg. 1. tr. N, J, Š, KŽ tuštinantis su išmatomis pašalinti: Karvės miežių grūdus cielus ìššika Pc. Iššikau žvirblelį, išstrungiojau LLDI277(Ms). ^ Seku, seku pasaką, vilks iššiko ašaką Sln. | refl. tr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušikti — nušìkti, nùšika, o (nùšikė) vlg. 1. intr. NdŽ, KŽ nusituštinti: Gandras subinę kela – jau nušìko Rsn. ^ Pasako – kap gandras nuo stogo nùšika (nei šiaip, nei taip) Kbr. | refl. K, J, NdŽ, KŽ: ^ Man šitas darbas tik nusišìkt Ds. Tavo darbas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”